Politiek

Krappe meerderheid voor zonnepanelen Groenewoudseweg

Op 23 augustus 2019 is er bij de gemeente een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonnepark van circa 7,5 hectare aan de Groenewoudseweg in het Horsterwold.

Initiatiefnemer Staatsbosbeheer schreef begin dit jaar een tender uit voor het ontwikkelen van een zonnepark, die uiteindelijk gewonnen is door Sunvest. Het Zonnewoud, zoals het park moet gaan heten, krijgt naast het opwekken van duurzame energie ook een recreatieve en ecologische functie. Het plan kan echter nog niet rekenen op een brede steun vanuit de inwoners en de gemeenteraad. De petitie tegen dit plan is inmiddels ruim 1200 keer ondertekend en ook tijdens de commissievergadering van 31 oktober hebben verschillende partijen hun vraagtekens bij het plan gezet.

Krappe meerderheid voor zonnepanelen Groenewoudseweg

Op 23 augustus 2019 is er bij de gemeente een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonnepark van circa 7,5 hectare aan de Groenewoudseweg in het Horsterwold.

Initiatiefnemer Staatsbosbeheer schreef begin dit jaar een tender uit voor het ontwikkelen van een zonnepark, die uiteindelijk gewonnen is door Sunvest. Het Zonnewoud, zoals het park moet gaan heten, krijgt naast het opwekken van duurzame energie ook een recreatieve en ecologische functie. Het plan kan echter nog niet rekenen op een brede steun vanuit de inwoners en de gemeenteraad. De petitie tegen dit plan is inmiddels ruim 1200 keer ondertekend en ook tijdens de commissievergadering van 31 oktober hebben verschillende partijen hun vraagtekens bij het plan gezet.

Locatie

Het perceel waarop het Zonnewoud gerealiseerd moet worden ligt tussen de Groenewoudseweg, de Spiekweg en de Gooiseweg, aan de rand van het Horsterwold. Het perceel is eigendom van en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Doordat een aantal jaren geleden de meeste bomen tijdens een storm zijn omgewaaid, is het perceel een open terrein waar voornamelijk riet, struiken en nog een aantal boompartijen groeien. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om dit stuk opnieuw te ontwikkelen en daarbij een aantal maatschappelijke functies te combineren. In het projectplan van Sunvest wordt van de 7,5 hectaren 60% bedekt met zonnepanelen. De overige 40% zal gebruikt worden voor landschappelijke inpassingen, recreatief gebruik en versterking van de biodiversiteit. Zo komen er uitkijktorens, een kabelbaan, wandelpaden en een zonneweide waar bezoekers van de zon kunnen genieten. Het Zonnewoud heeft een looptijd van 25 jaar, zoals is vastgesteld door de provincie in haar Structuurvisie Zon.

Er is echter één probleem: het perceel heeft de bestemming ‘bos-natuur’ waardoor het project niet binnen het bestemmingsplan past. Er is daarom een omgevingsvergunning aangevraagd omdat het volgens Staatsbosbeheer wel past binnen de gemeentelijke ‘Structuurvisie 2022’. In de Structuurvisie is de locatie aan de Groenewoudseweg opgenomen als ‘ontwikkelingsas’. Dat betekent dat het op dit perceel mogelijk is om natuur, extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen aansluitend op de bestaande structuren mogelijk te maken. Bij de vaststelling van de Structuurvisie is de optie ‘zonnepark’ niet expliciet meegenomen, het project valt dus niet onder de genoemde functies. Echter lijken de genoemde functies niet haalbaar op deze locatie. Staatsbosbeheer stelt dat ze tevergeefs naar gegadigden heeft gezocht en dat door middel van de invulling met zonnepanelen en recreatieve voorzieningen de locatie duurzaam en recreatief wordt ingericht.

Verklaring van geen bedenkingen

De plannen passen dus niet in de letter maar wel in de geest van de Structuurvisie. Daardoor voldoet het project niet aan de voorwaarden waarbinnen het college gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het nemen van een projectafwijkingsbesluit. Het college heeft de principebereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de planologische procedure voor de realisatie van het Zonnewoud. Er is echter eerst nog een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig alvorens de aangevraagde vergunning verleend kan worden. Opvallend detail: de vergunning is alleen aangevraagd voor het plaatsen van de zonnepanelen en (nog) niet voor het hele project.

Commissievergadering

In de commissievergadering van 31 oktober jl. is het conceptraadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen besproken. Tijdens de vergadering bleek dat niet iedereen zit te wachten op een recreatief zonnepark. Inspreker en initiatiefnemer van de petitie tegen het Zonnewoud, Hans Brouwer, pleitte voor het behouden van het stuk natuur. Hij is niet tegen zonnepanelen, maar is wel van mening dat andere locaties daar veel geschikter voor zijn. Ook stelt hij dat de burgers voor een voldongen feit worden gesteld omdat alle plannen al vastliggen, zonder inspraak van de inwoners. Hij verzoekt dan ook om geen verklaring van geen bezwaar af te geven.

Michiel Seelt, de tweede inspreker, is ook van mening dat de plannen voor het Zonnewoud van tafel moeten. Volgens hem staan de plannen haaks op de belangen van de huidige energiecrisis en moeten er juist heel veel extra bomen bij geplant worden om het ecosysteem weer in balans te brengen. Het perceel moet dan ook met rust gelaten worden en er moeten zeker geen bomen gekapt gaan worden.

Annika van Dijk kwam namens Staatsbosbeheer met een weerwoord. Als maatschappelijke organisatie wil Staatsbosbeheer graag een bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar de opties voor grondgebondenzon. Staatsbosbeheer heeft voor dit perceel gekozen omdat dit gebeid onderdeel is van het project ‘Bos zoekt ondernemer’, wat als doel heeft om het Horsterwold geschikt(er) te maken voor recreatief publiek. Van Dijk benadrukt dat het van meet af aan de bedoeling is geweest om het perceel aan de Groenewoudseweg in te richten voor recreatief gebruik. Daarnaast is er geen sprake van bos op dit perceel. Het gebied maakt dan ook geen deel uit van het Nederlands Natuurnetwerk. Momenteel wordt er weinig tot geen onderhoud gepleegd op het perceel. Van Dijk beargumenteerd daarom dat dit project een impuls zal geven aan de ecologie en biodiversiteit van het gebied. Daarnaast zal het geld dat Staatsbosbeheer ontvangt van Sunvest voor de pacht van de grond, gebruikt worden om de natuur in Zeewolde kwalitatief beter te beheren. Staatsbosbeheer is dan ook van mening dat het Zonnewoud een uniek ontwerp is waar verschillende functies worden gecombineerd en wat past binnen de door de gemeente gestelde kaders.

Toch nog veel bedenkingen

In de bespreking door de commissieleden die hierop volgt, blijkt dat diverse partijen de zorgen van de heren Brouwer en Seelt delen. Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal zijn uitgesproken tegen het project. Het Zonnewoud past volgens hen niet binnen de kaders die door de gemeente zijn geschetst en beide partijen zijn principieel tegen bouwen in de natuur. D66, CDA, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang hebben vooral nog veel vragen en er nog niet van overtuigd dat het perceel aan de Groenewoudseweg geschikt is voor dit project. De partijen vragen zich onder andere af hoe de netaansluiting straks geregeld gaat worden en of de stekker straks wel in het spreekwoordelijke stopcontact gestoken kan worden.

D66 noemt het Zonnewoud zelfs een sprookjesbos, een verhaal dat geromantiseerd lijkt om de vergunning rond te krijgen. Ook de VVD heeft moeite met de open einden in het verhaal, maar geeft wel aan het voorstel van het college op voorhand te steunen. De ChristenUnie is de enige partij die uitgesproken voorstander is van het project. In het licht van de afspraken die met de provincie zijn gemaakt en het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2020, vindt de partij het Zonnewoud een mooi project dat bij kan dragen aan de doelen die de gemeente gesteld heeft rondom grondgebondenzon.

Op 7 november 2019 is in de gemeenteraad het voorstel tot instemming met de verklaring van geen bezwaar besproken.

Er waren drie insprekers te weten :

-Mevr. W. van Erp Taalman Kip namens de coöperatieve vereniging Zeewolde Zon.
-De heer Jan-Pieter Peijs namens Staats Bosbeheer.
-De heer Hans Brouwer,initiatiefnemer van de Petitie tegen het plaatsen van zonnepanelen in het bos aan de Groenewoudseweg.

Tijdens de behandeling was het al snel duidelijk dat een aantal partijen die tijdens de commissie vergadering nog twijfelden besloten hadden om voor de verklaring van geen bezwaar te stemmen.

De reden om toch voor te stemmen lag in belangrijke mate in het feit dat :

-Zorgen waren weg genomen door beantwoording van vragen en toelichting van Staatsbosbeheer. Ook heeft de heer Wibe Sierksma van D66 Staats Bosbeheer bereid gevonden om een deel van de financiën die zij als pacht zullen ontvangen van Sunvest in overleg met de inwoners zullen gebruiken om bospercelen vitaal te maken.
-De toevoeging van het amendement, ingediend door de heer Hendrik Visser van de VVD de bezwaren van PvdA/GroenLinks ook heeft doen wegnemen. In dit amendement vraagt VVD onder meer om als voorwaarde in de omgevingsvergunning op te nemen dat de recreatieve elementen bij ingebruikname van het zonnepark gereed zijn en toegankelijk zijn gedurende de 25 jarige planperiode van het zonnepark.

Krappe meerderheid

Het voorstel van het college tot instemming met de verklaring van geen bezwaar werd aangenomen met 10 stemmen voor (VVD,CU,D66 en PvdA/GroenLinks) en 9 stemmen tegen (Zeewolde Liberaal,Burger belang,CDA en Leefbaar Zeewolde).

Met het aannemen van de verklaring van geen bezwaar kan het college het verdere traject in werking stellen. Daarbij hoort ook de planologische invulling.

De heer Hans Brouwer deelde dan ook mee dat het college en de raad lopende de procedure nog veel van hem zullen horen.

In de video een interview met de heer Wim van der Es en de inspraak van de heer Brouwer

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Krappe meerderheid voor zonnepanelen Groenewoudseweg
Watch the video

Locatie

Het perceel waarop het Zonnewoud gerealiseerd moet worden ligt tussen de Groenewoudseweg, de Spiekweg en de Gooiseweg, aan de rand van het Horsterwold. Het perceel is eigendom van en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Doordat een aantal jaren geleden de meeste bomen tijdens een storm zijn omgewaaid, is het perceel een open terrein waar voornamelijk riet, struiken en nog een aantal boompartijen groeien. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om dit stuk opnieuw te ontwikkelen en daarbij een aantal maatschappelijke functies te combineren. In het projectplan van Sunvest wordt van de 7,5 hectaren 60% bedekt met zonnepanelen. De overige 40% zal gebruikt worden voor landschappelijke inpassingen, recreatief gebruik en versterking van de biodiversiteit. Zo komen er uitkijktorens, een kabelbaan, wandelpaden en een zonneweide waar bezoekers van de zon kunnen genieten. Het Zonnewoud heeft een looptijd van 25 jaar, zoals is vastgesteld door de provincie in haar Structuurvisie Zon.

Er is echter één probleem: het perceel heeft de bestemming ‘bos-natuur’ waardoor het project niet binnen het bestemmingsplan past. Er is daarom een omgevingsvergunning aangevraagd omdat het volgens Staatsbosbeheer wel past binnen de gemeentelijke ‘Structuurvisie 2022’. In de Structuurvisie is de locatie aan de Groenewoudseweg opgenomen als ‘ontwikkelingsas’. Dat betekent dat het op dit perceel mogelijk is om natuur, extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen aansluitend op de bestaande structuren mogelijk te maken. Bij de vaststelling van de Structuurvisie is de optie ‘zonnepark’ niet expliciet meegenomen, het project valt dus niet onder de genoemde functies. Echter lijken de genoemde functies niet haalbaar op deze locatie. Staatsbosbeheer stelt dat ze tevergeefs naar gegadigden heeft gezocht en dat door middel van de invulling met zonnepanelen en recreatieve voorzieningen de locatie duurzaam en recreatief wordt ingericht.

Verklaring van geen bedenkingen

De plannen passen dus niet in de letter maar wel in de geest van de Structuurvisie. Daardoor voldoet het project niet aan de voorwaarden waarbinnen het college gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het nemen van een projectafwijkingsbesluit. Het college heeft de principebereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de planologische procedure voor de realisatie van het Zonnewoud. Er is echter eerst nog een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig alvorens de aangevraagde vergunning verleend kan worden. Opvallend detail: de vergunning is alleen aangevraagd voor het plaatsen van de zonnepanelen en (nog) niet voor het hele project.

Commissievergadering

In de commissievergadering van 31 oktober jl. is het conceptraadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen besproken. Tijdens de vergadering bleek dat niet iedereen zit te wachten op een recreatief zonnepark. Inspreker en initiatiefnemer van de petitie tegen het Zonnewoud, Hans Brouwer, pleitte voor het behouden van het stuk natuur. Hij is niet tegen zonnepanelen, maar is wel van mening dat andere locaties daar veel geschikter voor zijn. Ook stelt hij dat de burgers voor een voldongen feit worden gesteld omdat alle plannen al vastliggen, zonder inspraak van de inwoners. Hij verzoekt dan ook om geen verklaring van geen bezwaar af te geven.

Michiel Seelt, de tweede inspreker, is ook van mening dat de plannen voor het Zonnewoud van tafel moeten. Volgens hem staan de plannen haaks op de belangen van de huidige energiecrisis en moeten er juist heel veel extra bomen bij geplant worden om het ecosysteem weer in balans te brengen. Het perceel moet dan ook met rust gelaten worden en er moeten zeker geen bomen gekapt gaan worden.

Annika van Dijk kwam namens Staatsbosbeheer met een weerwoord. Als maatschappelijke organisatie wil Staatsbosbeheer graag een bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar de opties voor grondgebondenzon. Staatsbosbeheer heeft voor dit perceel gekozen omdat dit gebeid onderdeel is van het project ‘Bos zoekt ondernemer’, wat als doel heeft om het Horsterwold geschikt(er) te maken voor recreatief publiek. Van Dijk benadrukt dat het van meet af aan de bedoeling is geweest om het perceel aan de Groenewoudseweg in te richten voor recreatief gebruik. Daarnaast is er geen sprake van bos op dit perceel. Het gebied maakt dan ook geen deel uit van het Nederlands Natuurnetwerk. Momenteel wordt er weinig tot geen onderhoud gepleegd op het perceel. Van Dijk beargumenteerd daarom dat dit project een impuls zal geven aan de ecologie en biodiversiteit van het gebied. Daarnaast zal het geld dat Staatsbosbeheer ontvangt van Sunvest voor de pacht van de grond, gebruikt worden om de natuur in Zeewolde kwalitatief beter te beheren. Staatsbosbeheer is dan ook van mening dat het Zonnewoud een uniek ontwerp is waar verschillende functies worden gecombineerd en wat past binnen de door de gemeente gestelde kaders.

Toch nog veel bedenkingen

In de bespreking door de commissieleden die hierop volgt, blijkt dat diverse partijen de zorgen van de heren Brouwer en Seelt delen. Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal zijn uitgesproken tegen het project. Het Zonnewoud past volgens hen niet binnen de kaders die door de gemeente zijn geschetst en beide partijen zijn principieel tegen bouwen in de natuur. D66, CDA, PvdA/GroenLinks en BurgerBelang hebben vooral nog veel vragen en er nog niet van overtuigd dat het perceel aan de Groenewoudseweg geschikt is voor dit project. De partijen vragen zich onder andere af hoe de netaansluiting straks geregeld gaat worden en of de stekker straks wel in het spreekwoordelijke stopcontact gestoken kan worden.

D66 noemt het Zonnewoud zelfs een sprookjesbos, een verhaal dat geromantiseerd lijkt om de vergunning rond te krijgen. Ook de VVD heeft moeite met de open einden in het verhaal, maar geeft wel aan het voorstel van het college op voorhand te steunen. De ChristenUnie is de enige partij die uitgesproken voorstander is van het project. In het licht van de afspraken die met de provincie zijn gemaakt en het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2020, vindt de partij het Zonnewoud een mooi project dat bij kan dragen aan de doelen die de gemeente gesteld heeft rondom grondgebondenzon.

Op 7 november 2019 is in de gemeenteraad het voorstel tot instemming met de verklaring van geen bezwaar besproken.

Er waren drie insprekers te weten :

-Mevr. W. van Erp Taalman Kip namens de coöperatieve vereniging Zeewolde Zon.
-De heer Jan-Pieter Peijs namens Staats Bosbeheer.
-De heer Hans Brouwer,initiatiefnemer van de Petitie tegen het plaatsen van zonnepanelen in het bos aan de Groenewoudseweg.

Tijdens de behandeling was het al snel duidelijk dat een aantal partijen die tijdens de commissie vergadering nog twijfelden besloten hadden om voor de verklaring van geen bezwaar te stemmen.

De reden om toch voor te stemmen lag in belangrijke mate in het feit dat :

-Zorgen waren weg genomen door beantwoording van vragen en toelichting van Staatsbosbeheer. Ook heeft de heer Wibe Sierksma van D66 Staats Bosbeheer bereid gevonden om een deel van de financiën die zij als pacht zullen ontvangen van Sunvest in overleg met de inwoners zullen gebruiken om bospercelen vitaal te maken.
-De toevoeging van het amendement, ingediend door de heer Hendrik Visser van de VVD de bezwaren van PvdA/GroenLinks ook heeft doen wegnemen. In dit amendement vraagt VVD onder meer om als voorwaarde in de omgevingsvergunning op te nemen dat de recreatieve elementen bij ingebruikname van het zonnepark gereed zijn en toegankelijk zijn gedurende de 25 jarige planperiode van het zonnepark.

Krappe meerderheid

Het voorstel van het college tot instemming met de verklaring van geen bezwaar werd aangenomen met 10 stemmen voor (VVD,CU,D66 en PvdA/GroenLinks) en 9 stemmen tegen (Zeewolde Liberaal,Burger belang,CDA en Leefbaar Zeewolde).

Met het aannemen van de verklaring van geen bezwaar kan het college het verdere traject in werking stellen. Daarbij hoort ook de planologische invulling.

De heer Hans Brouwer deelde dan ook mee dat het college en de raad lopende de procedure nog veel van hem zullen horen.

In de video een interview met de heer Wim van der Es en de inspraak van de heer Brouwer

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie